Afilia’t

Nom *
Fill out this field
Cognoms *
Fill out this field
NIA/Núm. de cens *
Fill out this field
Adreça *
Fill out this field
Població *
Fill out this field
Codi Postal *
Fill out this field
Número de telèfon *
Fill out this field
Correu electrònic *
Fill out this field
Compte bancari
Fill out this field
Data de naixement
Cuota anual: 80€ Cuota Jove (menys de 35 anys): 40€ Cuota Sènior (més de 65 anys): 40€
Fill out this field
Select an option
Select an option
Protecció de dades *
De conformitat amb la Llei 29/2021, de 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals, Acció informa a la persona signant de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat sota la seva responsabilitat amb la finalitat de realitzar el manteniment i la gestió de la relació amb els membres integrants, així com la informació i activitats relacionades amb el Partit. Així mateix s’informa a l’interessat de l’adreça on per escrit pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició. L’integrant concedeix expressament la cessió de les dades a aquelles empreses quina intervenció sigui necessària per la prestació de qualsevol servei relacionat amb el Partit. Serà obligació de l’interessat mantenir actualitzades les dades de forma que corresponguin a la realitat en cada moment.
Select an option